АРИЛЖАА ХААЛТТАЙ 09:00 - 16:00
Бүртгэлийн хорооны гишүүний шалгуур
1. Ажиллаж буй салбартаа 5-аас доошгүй жил ажилласан байх
2. Ёс зүйн болон ажил хэргийн нэр хүнд нь Бүртгэлийн хорооны гишүүнээр ажиллахад харшлахгүй байх
3. Мэргэжлийн болон ёс зүйн хариуцлага, ял шийтгэл хүлээж байгаагүй байх
4. Бүртгэлийн хорооны гишүүний ажлыг хараат бус, шударгаар эрхлэх чадвартай байх
5. Биржийн бүртгэлийн үйл ажиллагааны талаарх сургалтад суусан байх
Файл оруулах