АРИЛЖАА ХААЛТТАЙ 09:00 - 16:00
Бүртгэлийн хороо
Биржийн нэг онцлог нь Бүртгэлийн хороо юм. Бүртгэлийн хороо нь Биржээс хараат бус байх бөгөөд үнэт цаас гаргах хүсэлт ирүүлсэн өргөдлийг шийдвэрлэх бүрт 3 эсвэл 5 гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулагдан, чиг үүргээ хэрэгжүүлдэг.
Бүртгэлийн хороо нь үнэт цаас гаргахаар хүсэлт гаргасан аливаа этгээдийн хүсэлт хууль болон Биржийн журамд нийцэж байгаа эсэхийг тогтоох, тухайн үнэт цаасыг нь Биржид бүртгэх эсэх тухай шийдвэр гаргах, Бүртгэлтэй үнэт цаас гаргагч нь Биржийн дүрэм, журмыг мөрдөж буй эсэхэд хяналт тавих үндсэн чиг үүрэгтэй.
Нэр Албан тушаал
1 Үнэт цаас гаргагч Бүртгэлийн журамд заасан шаардлагыг Биржид бүртгэгдэхээс өмнө болон бүртгэлтэй байх бүхий л хугацаанд хангах
2 Б.Нандинчимэг "Өмгөөллийн Цогт Энд Нандин" ХХН-ийн гишүүн, Гүйцэтгэх захирал
3 С.Нямдорж ШУТИС-ийн Барилга, архитектурын сургуулийн Дэд профессор
4 Ж.Үхэртар "Нью Эстимэйтор" аудитын партнер