АРИЛЖАА ХААЛТТАЙ 09:00 - 16:00
Бүртгэлийн үйл ажиллагаанд оролцогчид
Оролцогчийн нэр Оролцогчийн үүрэг Ажиллах хугацаа
1 Үнэт цаас гаргагч Бүртгэлийн журамд заасан шаардлагыг Биржид бүртгэгдэхээс өмнө болон бүртгэлтэй байх бүхий л хугацаанд хангах Бүртгэлийн өмнөх болон бүртгэлийн дараах бүх хугацаанд
2 Андеррайтер Үнэт цаасны танилцуулга боловсруулах, мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх гэх мэт анхдагч зах зээлд санал болгохтой холбоотой бүхий л ажлыг гүйцэтгэх Гэрээгээр заасан үүргээ биелүүлж дуусах хүртэл
Үнэт цаасны танилцуулга бэлтгэхэд хамтран ажиллах мэргэжлийн этгээдүүд
3 Аудитын компани Аудитын хяналт шалгалт хэрэгжүүлж, аудитын дүгнэлтийг холбогдох хууль тогтоомж, аудитын олон улсын стандарт, эрх бүхий байгууллагаас батлан гаргасан журам, заавар арга, аргачлалын дагуу гаргах Гэрээгээр заасан үүргээ биелүүлж дуусах хүртэл
4 Үнэлгээний компани Хөрөнгийн болон бизнесийн үнэлгээг холбогдох хууль тогтоомж, эрх бүхий байгууллагаас батлан гаргасан журам, заавар арга, аргачлалын дагуу хийж, үнэлгээний дүгнэлт, тайлан гаргах Гэрээгээр заасан үүргээ биелүүлж дуусах хүртэл
5 Хуулийн компани Хууль зүйн магадлан шинжилгээ хийж, хууль зүйн дүгнэлтийг холбогдох хууль тогтоомж, эрх бүхий байгууллагаас батлан гаргасан журам, заавар аргачлалын дагуу гаргах Гэрээгээр заасан үүргээ биелүүлж дуусах хүртэл
Бусад бүртгэлийн ажиллагаанд оролцогчид
6 Биржийн Гүйцэтгэх удирдлага Биржийн ТУЗ болон Бүртгэлийн хорооноос олгогдсон эрхийн дагуу бүртгэлийн ажиллагааны өдөр тутмын хэрэгжилтэд хяналт тавих Тогтмол
7 Биржийн ТУЗ Бүртгэлийн хороо болон Биржийн Гүйцэтгэх захирал, Бүртгэл хариуцсан албаны үйл ажиллагаа болон шийдвэрт хяналт тавих Тогтмол
8 Бүртгэл хариуцсан алба Биржийн ТУЗ болон Бүртгэлийн хорооноос олгогдсон эрхийн дагуу бүртгэлийн ажиллагааны өдөр тутмын хэрэгжилтэд хяналт тавих Тогтмол
9 Бүртгэлийн хороо Биржийн бүртгэлийн ажиллагааг хэрэгжүүлэх үндсэн бүтэц байх бөгөөд Үнэт цаас гаргагчийн үнэт цаасыг бүртгэх эсэх, тэдгээрийн бүртгэлд өөрчлөлт оруулах, үнэт цаасыг Биржийн бүртгэлээс хасах тухай асуудлыг шийдвэрлэх болон Биржийн бүртгэлийн ажиллагаа хараат бус, хууль журамд бүрэн нийцэж явагдаж байгаа эсэхийг хянах Тогтмол
10 Нийцүүлэгч Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагааг хууль журамд нийцүүлэх, зөвлөмж өгөх, Биржид ирүүлэх мэдээлэлд хяналт тавих, бүртгэлтэй Үнэт цаас гаргагчийг Хорооноос баталсан Компанийн засаглалын кодексийг хэрэгжүүлж ажиллах, нээлттэй компани болж төлөвшихөд нь туслах Гэрээгээр заасан үүргээ биелүүлж дуусах хүртэл