АРИЛЖАА НЭЭЛТТЭЙ 09:00 - 16:00
Бүртгэлийн үе шат
1-р алхам

Биржид бүртгүүлэх өргөдөл гаргах, бүртгэлийн
баримт бичгийн анхны төсөл ирүүлэх.

14 хоног
2-р алхам

Бүртгэлийн баримт бичгийн эцсийн төсөл ирүүлэх.

5 хоног
3-р алхам

Бирж өргөдлийн хэлэлцэж, шийдвэрлэх

14 хоног
4-р алхам

СЗХ-оос зөвшөөрөл авах

20 хоног
5-р алхам

Анхдагч зах зээлд арилжих

Зөвшөөрөл гарснаас хойш 6 сарын дотор