АРИЛЖАА ХААЛТТАЙ 09:00 - 16:00
Давуу тал

Бирж нь хөрөнгийн зах зээлд тооцооны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд арилжааны дараах (post trade) тооцооны үйл ажиллагааг зохион байгуулж, эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлдэг ба арилжааны дүнд үүсэх төлбөр тооцоог клирингийн гишүүдийн түвшинд нэгтгэснээр үр ашиггүй гүйлгээ болон үйл ажиллагааны зардлыг бууруулах замаар зах зээлд үр ашигт байдлыг нэмэгдүүлдэг. Мөн түүнчлэн маржин болон барьцаа хөрөнгө зэргээр дамжуулан төлбөрийн эрсдэлийг бууруулах, системийн эрсдэл үүсэхээс сэргийлэх, санхүүгийн зах зээлийн тогтвортой байдлыг хангах давуу талтай.

Бид олон улсад түгээмэл хэрэглэгддэг хоёр талт болон олон талт клирингийн аргачлалуудыг ашиглан үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Олон талт клиринг хийх аргачлалыг ашигласнаар клирингийн төв нь үнэт цаас худалдагчийн хувьд худалдан авагч, худалдан авагчийн хувьд худалдагч тал нь болдог бөгөөд энэ нь арилжаанд оролцсон талуудыг төлбөрийн эрсдэлийг клирингийн төв хүлээж буй хэрэг юм. Бид зах зээлийг үр ашигтай, тогтвортой хөгжүүлэх зорилгоор олон улсын жишгийн дагуу хэлцлийг баталгаажуулж бүртгэдэг.