АРИЛЖАА ХААЛТТАЙ 09:00 - 16:00
Нэр томъёоны тайлбар

А

Авах позиц

Биржийн арилжаагаар худалдан авах хэлцэл хийсэн позиц

Авах, зарах үнийн зөрүү (Spread)

Зах зээл үүсгэгчийн авах, зарах захиалгын үнийн зөрүүний дээд хэмжээ

Барьцаа

Төлбөр тооцооны үйл ажиллагааг хэвийн явуулах, төлбөрийн үүрэг биелүүлэх баталгаа болгож төлбөр тооцоонд оролцогчийн байршуулсан бэлэн мөнгө болон үнэт цаас