АРИЛЖАА ХААЛТТАЙ 09:00 - 16:00
Үнэт цаас
...
Хөрвөх чадвар
...
Арилжааны цаг
...
Үнэт цаасны сонголт
...
Хүчирхэг платформ
...
Цахим шийдэл
...
Хөрвөх чадвар
...
Арилжааны цаг
...
Үнэт цаасны сонголт
...
Хүчирхэг платформ
...
Цахим шийдэл
Хувьцаа нь компанид хөрөнгө оруулсны төлөө тодорхой хэмжээний хувийг эзэмших эрх юм. Жишээлбэл, компани 1,000 ширхэг хувьцаа гаргасан бол нэг хүн 100 ширхэг хувьцааг эзэмшвэл тухайн хүн компанийн 10 хувийг эзэмшсэн гэсэн үг. Хувьцааг энгийн болон давуу эрхийн хувьцаа гэж ангилдаг. Энгийн хувьцаа худалдан авснаар хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд санал өгөх эрхтэй, компанийн удирдлагад хяналт тавьж ногдол ашиг хүртэх боломжтой боловч тогтмол ногдол ашиг авахгүй бөгөөд компани татан буугдсан тохиолдолд Компанийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн дагуу зээлдүүлэгч болон давуу эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн дараа өөрийн хувьцааны тоо ширхэгт хувь тэнцүүлэх замаар өр төлбөрөө барагдуулна. Давуу эрхийн хувьцаа худалдан авснаар хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд санал өгөх эрхгүй, тогтмол ногдол ашиг авдаг, компани татан буугдах дампуурахад Компанийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн дагуу зээлдэгч нарын өр төлбөрийг барагдуулсны дараа хөрөнгө оруулагчдад хөрөнгө хуваарилахад тэргүүн ээлжид авдаг. Давуу эрхийн хувьцаа нь хөрвөх чадвартай бөгөөд хөрвөх нөхцөлийг нь тодорхой зааж өгсөн тохиолдолд энгийн хувьцаа руу хөрвөх боломжтой байдаг.
This is the second item's accordion body. It is hidden by default, until the collapse plugin adds the appropriate classes that we use to style each element. These classes control the overall appearance, as well as the showing and hiding via CSS transitions. You can modify any of this with custom CSS or overriding our default variables. It's also worth noting that just about any HTML can go within the .accordion-body, though the transition does limit overflow.
This is the third item's accordion body. It is hidden by default, until the collapse plugin adds the appropriate classes that we use to style each element. These classes control the overall appearance, as well as the showing and hiding via CSS transitions. You can modify any of this with custom CSS or overriding our default variables. It's also worth noting that just about any HTML can go within the .accordion-body, though the transition does limit overflow.
This is the third item's accordion body. It is hidden by default, until the collapse plugin adds the appropriate classes that we use to style each element. These classes control the overall appearance, as well as the showing and hiding via CSS transitions. You can modify any of this with custom CSS or overriding our default variables. It's also worth noting that just about any HTML can go within the .accordion-body, though the transition does limit overflow.