АРИЛЖАА ХААЛТТАЙ 09:00 - 16:00
Мэдээллийн ил тод байдал, тайлагнал

Монгол улсын хуулийн этгээд буюу үнэт цаас гаргагч холбогдох мэдээллээ Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Компанийн тухай хууль, Үнэт цаасны бүртгэлийн журам, Үнэт Цаас гаргагчийн хугацаат тайлагнал болон тухай бүр мэдээлэх мэдээллийн агуулга, хэлбэр журам, Компанийн засаглалын кодекс, Зөрчлийн тухай хуулийн 10.11.Компанийн тухай хууль зөрчих зэрэг зохицуулалтуудын дагуу 4 хэлбэрээр ил болгох зохицуулалтыг хууль тогтоомжид тусгасан байна. Үүнд:

1. Танилцуулах

2. Мэдээлэх

3. Тайлагнах

4. Мэдэгдэх